Formulär på webben

eFormulärstjänsten tillhandahåller en formulärsifyllnad på websidor likt en så kallad web-wizard. Den information som skall samlas in delas in i ett antal olika avsnitt. Varje avsnitt läggs på en egen sida i formuläret. Den som fyller i formuläret får stöd på varje sida med hjälp av ledtexter och hjälptexter för respektive fält.

Fältkontroller

Varje fält i formulärstjänsten kan ha kontroller på sig. Det kan vara i enklaste form av typen ifyllt eller ej ifyllt. Det kan också vara mer avancerade kontroller som tittar på innehållet i vad som fyllts i och om det matchar ett visst mönster. Speciella fält som t.ex datumfält kan validera att det angivna datumet är i framtiden eller redan inträffat men även om det är före eller efter det som fyllts i i ett annat fält. Man kan även koppla kontrollen av fält till bakomliggande system med hjälp av onlinefrågor till dessa, t.ex kan man fråga Lantmäteriet om en angiven fastighetsadress finns eller inte.

 Så fort man lämnar ett fält där en validering misslyckas kommer ett felmeddelande upp bredvid det fält som var fel ifyllt.

Sidkontroller

Utöver fältkontrollerna kan man göra kontroller på själva sidan innan man lämnar den. På så sätt kan man göra kontroller som spänner över många olika fält på sidan. Sidan går ej att lämna utan att alla kontroller stämmer, både på enskilda fält- och sidkontroller. På så sätt kan man vara säker på att alla obligatoriska fält är ifyllda då formuläret skickas in.

Förgreningar

När man lämnar en sida görs ett beslut på vilken sida som skall visas här näst. Detta beslut baseras på det som hittills fyllts i. På detta sätt kan man välja att visa enbart de relevanta sidorna för den som fyller i och fält som ej behöver fyllas i kommer heller aldrig att visas upp.

Flera språk

Varje formulär kan översättas till flera olika språk, språken går att växla mellan under ifyllnaden utan att den påverkas. Alla fält som inte är fritextfält kommer lämnas in på standardspråket(exempelvis på Svenska) till er. Byggs formuläret utan fritextfält kan ifyllaren och handläggaren jobba i olika språk med samma data.

Bifogade dokument

Utöver vanlig text kan även filer efterfrågas vid ifyllnaden. Dessa filer tas då in och levereras tillsammans med formuläret för att bilda en komplett ansökan.

Underskrift

I de fall det krävs har eFormulärstjänsten stöd för underskrift med de nationella e-legitimationerna. Underskrifterna valideras alltid mot banken för att säkerhetsställa e-legitimationens äkthet och giltighet.

Utformat

Då alla uppgifter i formuläret fyllts i skapas två filer utifrån det ifyllda datat. En xml fil för integration samt en pdf fil för läsbarhet. Båda dokumenten innehåller alla uppgifter som den sökande fyllt i. Xml filen innehåller själva signaturen om en sådan gjordes.

Förifyllnad

eFormulärstjänsten kan förifylla information så den sökande slipper skriva i dem själv. Förifyllnad kan också göras av låsta fält för att skicka med information som ej skall gå att ändra av den sökande. Förifyllnaden hämtar sina uppgifter ifrån externa system, t.ex Mina Engagemang.

Flera underskrifter

eFormulärstjänsten erbjuder en funktion för flera sökande att sikriva under samma ansökan innan den skickas in till er. Detta sker med hjälp av Mina Engagemang och en inbyggd funktion i tjänsten. Då man i ett formulär som skall skrivas under av flera har angivit personnumret till de övriga sökande som skall skriva på och skickat in detta kommer en signal att dyka upp i dessa personers Mina Engagemang. Då dessa personer loggar in i Mina Engagemang kan de följa en länk för att öppna upp ett formulär där det som skall skrivas under visas upp för att sedan ge möjlighet att skriva under eller avböja.

Då alla skrivit under så samlas underskrifterna in och skickas slutligen in som vanligt.

Integration direkt till ert system

eFormulärstjänsten erbjuder möjligheten till anpassning av det xml data som skickas till er, med hjälp av så kallade xslt översättningar anpassas formatet till ett som direkt kan tas in i ert målsystem för automatregistrering av ärendet.

Säker transport

Varje ifyllad i formulärstjänsten transporteras med alla filer ihopplockade i ett meddelande till er över SHS. På detta sätt säkerhetsställs att inget ändars i ansökan under transporten till ert system. Varje ansökan hålls ihop med alla de filer som är aktuella ända in i er miljö.

Bygg dina egna formulär

Verktyget Spikeflow Creator är ett verktyg för att på ett enkelt sätt konstruera formulär till eFormulärstjänsten. Detta verktyg är mycket kraftfullt och med hjälp av det kan alla delar av formulären byggas. Du kommer snabt igång med dina formulär och kan välja hur mycket logik du vill lägga in i varje formulär.

Med hjälp av en xslt fil kan du också skapa integrationen och du är igång med ett formulär som integrerar direkt in till dina system.

 

Gå till vår huvudsida för eFormulär eBlankett tjänst