​Vad är SHS?  (Spridnings och Hämtnings System) 

SHS är en standard och ett regelverk hur myndigheter och organisationer på ett säkert sätt kan kommunicera med varandra. Både asynkront (filöverföring) och synkront (fråga/svar). SHS togs fram på initiativ av Svenska myndigheter och förvaltas av Kammarkollegiet, men det är inte bara myndigheter som använder SHS idag.

Specifikationen för SHS definierar vilka tekniska standarder som skall användas, samt ett för alla parter överenskommet sätt och regelverk.  Ingen "ny" teknik har tagits fram för SHS, utan etablerade standarder med brett leverantörsstöd som exempelvis http/SSL, SOAP 1.1, LDAP, MIME, WSDL 1.1 används i SHS. 
SHS erbjuder en meddelandeorienterad tjänstearkitektur och utgör en grundsten i infrastrukturen att nå en sammanhållen förvaltning och möjlighet att utveckla eförvaltningens e-tjänster.

SHS är inte proprietär utan SHS är öppen för alla att använda.

 Viktigast, SHS är en infrastruktur.

  

Vad löser SHS för problem?

Att elektroniskt utbyta information mellan två parter väcker frågor om tillit, behörighet och säkerhet.
Med SHS så är dessa frågor lösta:

  • Tillit – Såväl mottagare som avsändande part är säker på vem man kommunicerar med.
  • Behörighet – Utbyte av information mellan två parter kan först ske efter det ett ”avtal” om just det aktuella informationsutbytet är upprättat. Alla myndigheter regleras av lagar/förordningar och därav bestämt vilken information som får utbytas mellan två myndigheter.
  • Säkerhet – Informationen transorteras skyddat och oförändrat. Detta med en teknisk lösning så att vanliga Internet kan användas. Stora inbesparingar i dedicerade kommunikationslösningar mellan olika myndigheter sparas in.

SHS ger även information om vilka Parter som har SHS och vilket informationsutbyte som är möjligt att upprätta.

 

Varför togs SHS fram? 

Statskontoret gjorde en upphandling 1999 på uppdrag av RSV och RFV för att ta fram en standard för informationsutbyte. Det var främst de stora myndigheterna som drivit fram SHS för hur deras informationsutbyte skall integreras så att de kan erbjuda sammanhållna tjänster såväl externt till medborgaren som internt inom myndigheten. De stora myndigheterna ville nå en betydligt högre grad av standardisering och enhetlighet vid sin integration än vad Web Service kan erbjuda.

   

Några begrepp i SHS? 

Det finns några begrepp innom SHS som bra att känna till:

  • Aktör – En Myndighet eller organisation som kan sända eller ta emot data via SHS på organisationsnivå.
  • Produkttyp – Beskriver meddelandet och vilket format data är på exempelvis xml, jpg. Det finns alltid en Aktör som är ägare till en Produkttyp.
  • Avtal – Två Aktörer kommer överrens om att använde en specifik Produkttyp.

 Sen finns ”katalogen” (LDAP ) som Kammarkollegiet ansvarar för.  Katalogen sammanbinder SHS så man kan få information om alla Aktörer och dess Produkter.

Du kan publikt söka efter SHS-aktörer och se vilka SHS-produkter de har. Klicka här: ldap.openshs.se

 

Vem förvaltar SHS?​ 

Det finns ett SHS-råd som förvaltar regelverket och specifikationerna kring SHS.  Alla leverantörer inom SHS tillsammans med ett antal användare (myndigheter, landsting och kommuner) deltar i SHS-rådet, som hålls samman av Försäkringskassan. När beslut om tillägg och ny funktionalitet i SHS tas, så utkommer nya versioner av SHS. Nu gällande SHS version är 1.2.1 och vid ny SHS-version så utförs även bakåtkompabilitetstester. SHS-rådet ser även till att interoperabilitetstester mellan SHS-leverantörerna sker.  Kontakt till SHS-rådet kan ske på shs.rad@forsakringskassan.se

www.forsakringskassan.se/omfk/shs

  

Vad är SHS bra till?

 SHS ger infrastrukturen och möjlighet att göra bra saker. Det utgör en grundförutsättning att uppnå visionen om en sammanhållen förvaltning.  Det är vad SHS är bra på. 

 

Gå tillbaka till huvudsidan för SHS