Användning och spridning av e-legitimation i Sverige

 

Användning av e-legitimation ökar kraftigt


I oktober månad varje år så genomför CGI en undersökning tillsammans med alla utgivarna på hur den totala spridningen och användningen av e-legitimationer har utvecklats. Vid senast mätningen oktober 2012 hade drygt 5,6 miljoner svenskar en giltig e-legitimation vilket motsvarar drygt 70% av den myndiga delen av befolkningen. . Allt fler personer lär sig att använda e-legitimation och den går att använda på allt fler ställen, både bland myndigheter och privata företag och banker.

 

 

Antal unika användare av eID 

Figur: Antal unika innehavare av e-legitimation

Dessa 5,6 miljoner personer som har en e-legitimation använder sin e-legitimation vid 1,2 tillfällen under oktober månad 2012 i olika e-tjänster exkluderat användningen i Internetbankerna. Från och med 2010 så delar vi upp användingen mellan Bankerna och övriga privata och offentliga organisationer då bankernas användning av e-legitimationer/BankID nu har fått så stora volymer.  Exakta siffror för bankernas användning lämnas ej längre ut, utan vi redovisar enbart den användningen som >15 miljoner transaktioner p

er månad.

 

Användning av bank-id 

Figur: Visar hur många gånger e-legitimation har använts under oktober månad från år till år. Fram till 2009 så är användningsvolymen inklusive Internetbankernas egen användning, men från 2010 så exploderade bankernas användning så att deras volymer enbart redovisas som överstigande 15 miljoner.

 

 Fördelning av e-legitimation mellan könen är relativt likartat, men andelen användare som är män ökar i de högre åldersgrupperna..

 

eID och åldersfördelning 

Figur: Visar hur stor andel av befolkningen i sespektive åldersgrupp som har en e-legitimation

 

Drygt hälften av all användning av e-legitimationer sker vardagar utanför ordinarie arbetstid eller under helger.

 

 

Gå tillbaka till vår huvudsida för e-legitimation, eID och BankID